türkiye’de kumar yargı yetkisi kim 11

İşyeri Kapatma Kararları ve İptali Kulaçoğlu Hukuk Bürosu

(2) Bu suçun, kasten yaralamasuçuna tepki olarak işlenmesi hâlinde, kişiye ceza verilmez. (2) Fiilin, mağduru muhatap alansesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi hâlinde, yukarıdaki fıkradabelirtilen cezaya hükmolunur. (3) Her türlü basın ve yayınorganının yayınının hukuka aykırı bir şekilde engellenmesi hâlinde, ikincifıkra hükmüne göre cezaya hükmolunur. (2) Dinî ibadet ve ayinlerintoplu olarak yapılmasının, cebir veya tehdit kullanılarak ya da hukuka aykırıbaşka bir davranışla engellenmesi hâlinde, yukarıdaki fıkraya göre cezaverilir. (4) Suçun işlenmesi sırasındamağdurun direncinin kırılmasını sağlayacak ölçünün ötesinde cebir kullanılmasıdurumunda kişi ayrıca kasten yaralama suçundan dolayı cezalandırılır. (3) Organ veya doku satın alan,satan, satılmasına aracılık eden kişi hakkında, birinci fıkrada belirtilencezalara hükmolunur. (2) Kasten yaralamanın ihmali davranışlaişlenmesi hâlinde, verilecek ceza üçte ikisine kadar indirilebilir. Bu hükmünuygulanmasında kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesine ilişkin koşullargöz önünde bulundurulur. Neden olmuşsa, yukarıdakimaddeye göre belirlenen ceza, iki kat artırılır. Ancak, verilecek ceza, birincifıkraya giren hâllerde beş yıldan, ikinci fıkraya giren hâllerde sekiz yıldanaz olamaz. Neden olmuşsa, yukarıdakimaddeye göre belirlenen ceza, bir kat artırılır.

Firar ve izin tecavüzü gibi ilgilinin bulunamaması nedeniyle savunma almayı imkânsız hâle getiren zorunlu hâller gereğince verilecek Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezasında savunma alınmaz. (3) Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası; disiplin amirlerinden en az ikisinin teklifi üzerine yüksek disiplin kurulları tarafından verilebileceği gibi, eldeki bilgi ve belgelere göre yüksek disiplin kurulları tarafından resen de verilebilir. Milli Savunma Bakanının eldeki bilgi ve belgelere ya da gerekli görmesi üzerine yaptırdığı disiplin soruşturması sonucuna göre hakkında bu cezanın verilmesine kanaat getirdiği personelin dosyaları bir karar verilmek üzere doğrudan yetkili yüksek disiplin kuruluna sevk edilir. B) Barış zamanında; Türk karasuları dışında bulunan gemilerde görev yapan personele, sadece buralarda bulunduğu süre içinde işledikleri ve hizmet yerini terk etmeme cezası ile cezalandırılmayı gerektiren disiplinsizlikler için gemi komutanı tarafından, 14 üncü maddede belirlenmiş esaslar çerçevesinde verilebilir. (3) Fiil, failin taksiri sonucumeydana gelmiş ise, birinci fıkrada yazılı olan hâlde faile altı aydan ikiyıla, ikinci fıkrada yazılı hâlde üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezasıverilir. (2) Fiil, savaş zamanındaişlenirse faile üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası verilir. (2) Hükümlü ve tutuklularınbeslenmesini engelleyenler hakkında iki yıldan dört yıla kadar hapis cezasıverilir. Hükümlü ve tutukluların açlık grevine veya ölüm orucuna teşvik veyaikna edilmeleri ya da bu yolda kendilerine talimat verilmesi de beslenmeninengellenmesi sayılır. (5) Aralarında evlenmeolmaksızın, evlenmenin dinsel törenini yaptıranlar hakkında iki aydan altı ayakadar hapis cezası verilir. Ancak, medenî nikâh yapıldığında kamu davası vehükmedilen ceza bütün sonuçlarıyla ortadan kalkar.

Üniversiteler ve bunlara bağlı birimler, Devletin gözetimi ve denetimi altında olup, güvenlik hizmetleri Devletçe sağlanır. Silahlı Kuvvetler mensupları ile hâkimler ve savcılar hakkındaki hükümler saklıdır. Üst kademe yöneticilerinin yetiştirilme usul ve esasları, kanunla özel olarak düzenlenir. Türkiye, merkezî idare kuruluşu bakımından, coğrafya durumuna, ekonomik şartlara ve kamu hizmetlerinin gereklerine göre, illere; iller de diğer kademeli bölümlere ayrılır. İdari işlemlere karşı açılacak davalarda süre, yazılı bildirim tarihinden başlar. Yüksek Askerî Şûranın terfi işlemleri ile kadrosuzluk nedeniyle emekliye ayırma hariç her türlü ilişik kesme kararlarına karşı yargı yolu açıktır. Kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerinde bunlardan doğan uyuşmazlıkların millî veya milletlerarası tahkim yoluyla çözülmesi öngörülebilir. Milletlerarası tahkime ancak yabancılık unsuru taşıyan uyuşmazlıklar için gidilebilir. Sıkıyönetim komutanları Genelkurmay Başkanlığına bağlı olarak görev yaparlar. Savaş ve mücbir sebeplerle Türkiye Büyük Millet Meclisinin toplanamaması hâli hariç olmak üzere; olağanüstü hal sırasında çıkarılan Cumhurbaşkanlığı kararnameleri üç ay içinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşülür ve karara bağlanır.

Burada şunu ifade etmek gerekir ki; Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda ilk itirazlar olarak yetki dışında iş bölümü itirazı ve tahkim itirazı da düzenlenmiştir. Ancak boşanma davalarında iş bölümü itirazı ve tahkim itirazı olanağı, boşanma davalarının niteliği itibariyle mümkün değildir. Davalı kendisine gelen dava dilekçesini tebliğ ettiği tarihten itibaren iki haftalık kesin süre içerisinde yetkiye itiraz etmelidir. Cevap dilekçesinde yetkiye itiraz yok ise artık bir daha yetkiye itiraz edemez. Çekişmeli Boşanma davasında hakim ön inceleme aşamasında dava şartlarını, davaya ilişkin ilk itirazları inceler, taraflar arasındaki uyuşmazlığı tespit eder. Dilekçeler aşamasında tarafların karşılıklı olarak iki defa dilekçe verme hakları bulunmaktadır. Davacı dava dilekçesini, davalı buna karşılık cevap dilekçesini, davacı cevap dilekçesine karşı cevap dilekçesini, davalı ise ikinci cevap dilekçesini sunabilir. Eğer yazımızı sonuna kadar inceleyecek olursanız, aklınıza gelen hemen hemen bütün sorulara cevap bulabileceksiniz. Cevabını merak ettiğiniz başkaca sorular var ise yazımızın altında bulunan yorum kısmından sorunuzu sorabilirsiniz. Erişimin engellenmesi, özel hayatın gizliliğini ihlal eden yayın, kısım, bölüm, resim, video ile ilgili olarak (URL şeklinde) içeriğe erişimin engellenmesi yoluyla uygulanır. Öncelikle belirtmeliyiz ki, TCK m.102 ve 103’de suçların unsurları ve cezaları ile suçları etkileyen nedenlerde değişikliklere gidildiği görülmektedir. Bu nedenle, değişikliklerin failin lehine olmadıkları konusunda değerlendirmelerin yapılması gerektiği açıktır.

  • Dersin üçüncü kısmında gerçek ve tüzel kişilere ilişkin kavram ve kurallar ele alınmaktadır.
  • Anayasa hukuku biliminde, kuvvetler ayrılığı teorisi ve kuvvetler ayrılığına göre hükûmet sistemleri konusu, değişik şeylerin denenebileceği tartışmaya açık bir konu değildir.
  • İmtiyazlı bir azınlıktan, seçkin bir zümrenin hakimiyetinden, hukuken ve siyaseten üstünlüğü olan bir kaymak tabakadan asla bahsedilemez.
  • (8) Geri verme hâlinde, kişi ancak geri verme kararına dayanakteşkil eden suçlardan dolayı yargılanabilir veya mahkûm olduğu ceza infazedilebilir.

(3) Kişinin, talep eden devletegeri verilmesi hâlinde ırkı, dini, vatandaşlığı, belli bir sosyal grubamensubiyeti veya siyasî görüşleri nedeniyle kovuşturulacağına veyacezalandırılacağına ya da işkence ve kötü muameleye maruz kalacağına dairkuvvetli şüphe sebepleri varsa, talep kabul edilmez. B) Suçluların geri verilmesianlaşmasının bulunmaması veya geri verilme isteminin suçun işlendiği ülkeninveya failin uyruğunda bulunduğu devletin hükûmeti tarafından kabul edilmemişolması. (3) Güvenlik tedbirlerihakkında, infaz rejimi yönünden hüküm zamanında yürürlükte bulunan kanunuygulanır. – (1) Kanunun açıkça suç saymadığıbir fiil için kimseye ceza verilemez ve güvenlik tedbiri uygulanamaz. Kanundayazılı cezalardan ve güvenlik tedbirlerinden başka bir ceza ve güvenliktedbirine hükmolunamaz. Son olarak Kabahatler Kanunundan esinlenerek aynı düzenlemenin disiplin hukuku için de “disiplin usul kanunu” olarak düzenlenmesi gerektiğini ifade etmek istiyoruz. Nitekim, basit suçlar diyebileceğimiz kabahatler de 5237 sayılı yeni Türk Ceza Kanunundan çıkarılmış ve idari suç ve cezaya dönüşmesi amaçlanmıştır. Bir görüşe göre, “bu durumda, belediyeler böyle bir günü tespit edip, ilan etmemişse, ev eşyasını sokağa bırakmak kabahatinden kişiyi sorumlu tutamayacağız demektir.”[34] Ancak biz aksini düşünmekteyiz. Çünkü, belediyenin gün belirlememesi, belediye yönünden görev suçu oluşturur. Gün belirlenmediği halde eşyasını sokağa atan kişi yönünden ise bu maddede düzenlenen kabahat suçu yine de oluşur.

Içeriklerle kişilik haklarının veya özel hayatın gizliliğinin ihlali, suç işlenmesi, kamu yararı bulunması gibi nedenlerle öncelikle hukuka aykırı içeriğin bulunduğu internet sitesindeki URL’ye, ihlal bu şekilde giderilemediği takdirde tüm internet sitesine erişimin engellenmesini ifade etmektedir. Kabahatler Kanunu’na göre kişinin ekonomik durumunun müsait olmaması halinde, idarî para cezasının, ilk taksitinin peşin ödenmesi koşuluyla, bir yıl içinde ve dört eşit taksit halinde ödenmesine karar verilebilir. Taksitlerin zamanında ve tam olarak ödenmemesi halinde, idarî para cezasının kalan kısmının tamamı tahsil edilir. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından verilen idari para cezalarına karşı dava açmadan önce SGK bünyesinde bulunan İdari Para Cezasına İtiraz Komisyonuna başvurulması gerekmektedir. Bu başvuru olumsuz sonuçlanırsa bu durumda ret kararının tebliği tarihinden itibaren 30 gün içinde İdare Mahkemeleri nezdinde iptal davası açılması gerekmektedir. İdari para cezasının yanı sıra başkaca bir yaptırım da söz konusu ise ilgili itiraz merci İdare Mahkemesi’dir. Örneğin idari para cezasının yanında işyeri kapatma kararı da verilmişse bu durumda idari para cezası kararının ve işyeri kapatma kararının iptali için İdare Mahkemesi’nde iptal davası açılmalıdır. Maddesiyle; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun “Yükseköğretime giriş ve yerleştirme” başlıklı maddesinin birinci fıkrasına eklenmesi teklif edilen (h) bendine göre, idari yargıda beş yıl süre ile görev yapmış hakim veya savcılar ile Cumhurbaşkanı tarafından … 1- Hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) kararının bozulması iki şekilde mümkündür; CMK m.231/11’e göre kişinin, beş yıllık denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlemesi ve denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüğe aykırı davranması halinde, mahkeme tarafından HAGB’ye konu … 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu m.7/2’de “lehe uygulama” ilkesi; suçun işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanun ile sonradan yürürlüğe giren kanunların hükümlerinin farklı olması halinde, sanığın lehine olan kanunun uygulanacağı şeklinde düzenlenmiştir. Bu hüküm kapsamında lehe uygulama; Ceza Hukukunun maddi boyutuna, yani cezanın belirlenmesine ilişkparibahis. Örgütlü suçlardan mahkum olanların açık ceza infaz kurumlarına ayrılması usulü; 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun m.14 uyarınca çıkarılan Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliği m.6/2-ç’de düzenlenmiştir.

(2) Suçun, zimmetin açığaçıkmamasını sağlamaya yönelik hileli davranışlarla işlenmesi hâlinde, verilecekceza yarı oranında artırılır. (4) Cebir veya tehditkullanarak, hile ile ya da çaresizliğinden yararlanarak bir kimseyi fuhşa sevkeden veya fuhuş yapmasını sağlayan kişi hakkında yukarıdaki fıkralara göreverilecek ceza yarısından iki katına kadar artırılır. (5) Etkin pişmanlıktanyararlanan kişiler hakkında bir yıl süreyle denetimli serbestlik tedbirinehükmolunur. (2) Örgüt üyesinin, örgütünfaaliyeti çerçevesinde herhangi bir suçun işlenişine iştirak etmeksizin,gönüllü olarak örgütten ayrıldığını ilgili makamlara bildirmesi hâlinde,hakkında cezaya hükmolunmaz. (7) Örgüt içindeki hiyerarşikyapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım eden kişi,örgüt üyesi olarak cezalandırılır. (6) Örgüte üye olmamaklabirlikte örgüt adına suç işleyen kişi, ayrıca örgüte üye olmak suçundan dolayıcezalandırılır. (4) Uyuşturucu veya uyarıcımadde kullanan kişi, hakkında kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı maddesatın almak, kabul etmek veya bulundurmaktan dolayı soruşturma başlatılmadanönce resmî makamlara başvurarak tedavi ettirilmesini isterse, cezayahükmolunmaz. (3) Alkol veya uyuşturucu maddeetkisiyle ya da başka bir nedenle emniyetli bir şekilde araç sevk ve idareedemeyecek hâlde olmasına rağmen araç kullanan kişi yukarıdaki fıkra hükmünegöre cezalandırılır. (3) Kamuya veya özel kişilereait suların mecrasını değiştiren kimse hakkında birinci fıkrada yazılı cezalaruygulanır. (3) Birinci ve ikincifıkralardaki fiillerin, ilgili dinî inanışı benimseyen toplum kesimini tahkirmaksadıyla işlenmesi hâlinde, verilecek ceza üçte biri oranında artırılır.

Başvuru tarihinin sona erdiği günden itibaren onbeş gün içinde Danıştay Genel Kurulu seçim yapar. Her Danıştay üyesinin oy kullanabileceği seçimde, en fazla oy alan adaylar sırasıyla asıl ve yedek üye seçilmiş olur. B) Yargıtay Genel Kurulu, Yargıtay üyeleri arasından üç asıl ve üç yedek üye seçer. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yedi gün içinde Yargıtay Birinci Başkanı adaylık başvurusunu ilan eder. İlan tarihinden itibaren yedi gün içinde adaylar Birinci Başkanlığa başvurur. Başvuru tarihinin sona erdiği günden itibaren onbeş gün içinde Yargıtay Genel Kurulu seçim yapar. Her Yargıtay üyesinin oy kullanabileceği seçimde, en fazla oy alan adaylar sırasıyla asıl ve yedek üye seçilmiş olur. Ç) (c) bendi uyarınca yapılan bildirimden itibaren on gün içinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde seçim yapılır. Her boş üyelik için yapılacak seçimde, ilk oylamada üye tamsayısının üçte iki ve ikinci oylamada üye tamsayısının salt çoğunluğu aranır; ikinci oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa bu oylamada en çok oy alan iki aday için üçüncü oylama yapılır; üçüncü oylamada en fazla oy alan aday üye seçilmiş olur. Bu dönem içinde çıkarılan kanunlar, kanun hükmünde kararnameler ile 2324 sayılı Anayasa Düzeni Hakkında Kanun uyarınca alınan karar ve tasarrufların Anayasaya aykırılığı iddia edilemez. Kesinhesap kanunu tasarısı ve genel uygunluk bildiriminin Türkiye Büyük Millet Meclisine verilmiş olması, ilgili yıla ait Sayıştayca sonuçlandırılamamış denetim ve hesap yargılamasını önlemez ve bunların karara bağlandığı anlamına gelmez.

Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesinde İdari Para Cezası Komisyonları bulunur. Başvuru süresi on beş (15) gün olup, itirazlar bizzat ya da iadeli taahhütlü mektupla yapılır. Özel hükmün bulunması halinde, itirazlar kanunda belirtilen şekle uygun olarak yapılacaktır. Oluşabilecek karışıklığı gidermek adına, idari para cezaları, cezanın muhatabı olan kişiye gönderildiğinde, bu cezaya itiraz süresinin ve merciinin tebligatta gösterilmesi gerekmektedir. Usulsüz yapılan tebligatlar idari para cezası kararına karşı itiraz süresini başlatmamaktadır. Gönül kimsenin tutuklanmamasını, tutuklanmışsa da bir an önce tahliye edilmesini ve tutuklu yargılamasının makul sürede tamamlanmasını ister. Eski olumsuz örnekler dayanak alınarak, güncel hukuka aykırılıkların masumlaştırılması hukuki ve meşru olmaz. Adalette kaçmayı ve delil karartmayı önleme amacı taşıyan, cezaya dönüştürülmemesi gereken tutuklama tedbiri konusunda iyi sınav vermediğimiz, keyfi, gerekçesiz ve uzun tutukluluk sorunlarının devam ettiği bilinmektedir. Bu sorunlar, kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı rahatsız etmeye devam etmektedir. Ancak şimdi bir sorun daha kendisini göstermiştir ki, yasal boşluk iddiası ile asliye ceza mahkemesi tarafından soruşturma aşamasında, yani dava başlamadan tahliye kararı verilebileceği ileri sürülmektedir.

Nitekim 298 sayılı kanunda, seçim dönemlerinde afiş ve ilan asılma usulleri ayrıca düzenlenmiş olup, seçim afişleri bu kanunun kapsamı dışındadır. Kanun koyucu toplumun bütün bireylerinin kullanımına tahsis edilmiş bulunan meydan, cadde, sokak ve yayaların gelip geçtiği kaldırımları, yetkili makamların açık ve yazılı izni olmaksızın işgal etme veya buralarda mal satışı arz etme ile kaldırımlar üzerinde inşaat malzemesi yığmayı kabahat olarak düzenlemiş, yaptırım olarakta idari para cezası öngörmüştür[27]. 5326 Sayılı Yasanın bu hükmü ile sokak ve mahalle aralarında dolaşıp çığırtkanlık yaparak mal ve hizmet satmak isteyenlerin çevre sakinlerini rahatsız etmelerini idari para cezasıyla cezalandırma amaçlanmıştır[24]. Burada düzenlenen cezalandırma yetkisinin belediye ile ilgisi bulunmamaktadır. Ancak en başta ifade ettiğimiz gibi ilk kabahat türü olan “emre aykırı davranış” torba bir madde olup, birçok fiil bu madde ile irtibatlandırılabilir. Maddelerindeki yetkilerinden hareketle, “parklarda, kumar oynamayı yasaklayan” bir emir yayımlayıp, bu fiili ihlal eden bir kişiye 34. Ancak bu husus tartışmaya açık olduğu gibi direkt belediye cezası olarak düzenlenmediğinden bu kadar açıklama ile yetiniyoruz. Maddesinde de; belediye emirlerine uymama fiiline idari para cezası verileceği ve bu cezayı belediye encümeninin vereceği düzenlenmiştir. Bu durumda belediyelerde emirlere uymama fiilinin cezasını kimin vereceği Kabahatler Kanununda net olmamakla birlikte Belediye Kanununun 34/e ve 1608 Sayılı Kanunun 1. Maddesi birlikte değerlendirilince tereddütsüz encümenin yetkili olduğu sonucuna varılmaktadır. Kabahatler konusundan önce belediyelerin cezalandırma yetkisi; genel yetki olarak 1580 Sayılı Belediye Yasasında ve de konuyla ilgili yasalarda belirtilmekte idi.


Posted

in

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *